Director

"Ředitel je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek ve všech záležitostech. Ředitel je členem výboru. Funkční období ředitele je tříleté.

Ředitel zastupuje spolek a jedná jménem spolku samostatně. Za spolek může rovněž jednat ředitelem zmocněný člen výboru, zpravidla asistent ředitele.

Ředitel nebo jím zmocněný člen výboru jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a výboru. V případě, že ředitel nebo jím zmocněný člen výboru jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, jsou povinni nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Ředitel předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti spolku, návrhy na jmenování či odvolání členů výboru, je oprávněn nakládat s finančními prostředky spolku v souladu s rozhodnutími členské schůze či výboru a dle potřeb komunikuje s H.O.G. International.
Písemná právní jednání, která ředitel činí a podepisuje za spolek, podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Ředitel kontroluje průběžně činnost pokladníka.
"

Assistant Director

v případě nepřítomnosti ředitele, či pokud tak byl pověřen ředitelem, přebírá jeho práva a povinnosti. Dále je zodpovědný za administrativu spolku, rozesílá pozvánky na členské schůze, pořizuje zápisy z členských schůzí a jednání výboru, pravidelně kontroluje platnost členství členů spolku v H.O.G. Dle potřeb spolku komunikuje s H.O.G. International.

Secretary

v případě nepřítomnosti asistenta ředitele přebírá jeho práva a povinnosti, zpracovává výroční zprávu o činnosti spolku, organizuje chapterové schůze spolku, zajišťuje komunikaci a plánování akcí s ostatními chaptery H.O.G. Dle potřeb spolku komunikuje s H.O.G. International.

Treasurer

je zodpovědný za vybírání členských příspěvků a správu financí spolku. Pokladník má též právo disponovat s finančními prostředky spolku po schválení výborem. Pokladník je povinen předložit členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období. Pokladník eviduje platnost členství členů spolku v H.O.G. Dle potřeb Spolku komunikuje s H.O.G. International.

Activities Officer

odpovídá za uspořádání a administrativu akcí pořádaných spolkem ve svém místě působení – Divizi.

Road Captain

plánuje trasy pro vyjížďky a přesuny. Je povinen jet vždy jako první a starat se o bezpečný průjezd všech účastníků. V případě návštěvy zařízení, ve kterém se podávají alkoholické nápoje, je povinen všem členům spolku osobně domluvit, aby nepožívali alkoholické nápoje před jízdou.

Ladies of Harley Officer

připravuje ženskou část členské základny k aktivnějšímu zapojení do činnosti spolku.

Editor

je autorem, tvůrcem, zařizovatelem a distributorem všech publikací spolku včetně tzv. chapter newsletters.

Safety Officer

vzdělává členy spolku o programu tzv. Safe Rider Skills a dalších pravidlech bezpečnosti provozu. Asistuje Road Captainovi při přesunech a vyjížďkách.

Photograph

zajišťuje obrazovou dokumentaci o činnosti spolku.

Kronikář

vede kroniku spolku.

Webmaster

zajišťuje zpracování a aktualizaci webových stránek.

Membership Officer

řeší veškeré relevantní problémy týkající se členství ve spolku a v H.O.G.